NAŠLI JSTE NÁHRADNÍ DÍL NĚKDE LEVNĚJI? ZAVOLEJTE SI O LEPŠÍ CENOVOU NABÍDKU. 602 611 944

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu www.toyota-dily.cz .Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Markem Platzem (dále jen „prodávající“) a  „kupujícím“

1. Základní údaje:

Prodávající: Marek Platz, Bratří čapků, č. 1170, 250 82 Úvaly, IČO: 45108943 DIČ: CZ6605101844

Adresa provozovny: Hradešín 81, 282 01

Email: Toyota@toyotavrakoviste.cz

Telefon: 602 238 788 Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a. s., číslo účtu: 171349477/0600

Kupující: Fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu www.toyota-dily.cz

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zák. č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů).Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zák. č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

2. Předmět uzavírané kupní smlouvy

Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce zboží, a to v uvedeném množství.

Název a hlavní charakteristika zboží jsou uvedeny slovně (a u  některého zboží i obrazově) u každého jednotlivého výrobku.

Údaje o zboží uvedené v internetovém obchodu www.toyota-dily.cz  prodávajícího (např. typ, rozměry, výrobní a sériové číslo, materiál, apod.) jsou pouze údaji informativními a z tohoto důvodu může dodané zboží vykazovat mírné odchylky (nejedná se  o vadu zboží).

Objednané zboží bude kupujícímu dodáno v jakosti a provedení, k účelu k němuž je takové zboží určeno a v souladu s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovujícími příslušným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Zboží bude zabaleno nebo opatřeno pro přepravu způsobem potřebným k přepravě.

Zboží nabízené na internetovém obchodu www.toyota-dily.cz je zboží použité a proto je třeba na tuto skutečnost brát zřetel.

3. Objednávka zboží

Zboží je objednáno prostřednictvím vložení zboží z nabídky do košíku, vyplněním požadovaných údajů v objednávkovém formuláři a odesláním tohoto formuláře.

Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považovány za platnou.Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.toyota-dily.cz  jsou považovány za závazné, pokud je prodávající písemně elektronickou formou potvrdí.

Prodávající neručí za omyly ze strany kupujícího. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, souhlasí se způsobem dopravy a platebními podmínkami. Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky.

Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

V případě objednání zboží, převzetí a platbě zboží osobně na provozovně, je zboží rezervováno pouze po dobu 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty bude zboží opět nabídnuto dalším zájemcům a to bez náhrady původnímu zájemci!

Při nákupu technicky složitějšího zboží (čerpadlo, vstřiky, řídící jednotka, apod.) bude kupující kontaktován prodávajícím k upřesnění podmínek dodání tohoto druhu zboží (na tento druh zboží se vztahují individuální reklamační podmínky).

4. Kupní cena

Cena zboží je uvedena včetně DPH.

Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu ve výši stanovené pro objednaný druh zboží na internetových stránkách prodávajícího a platné v okamžiku doručení objednávky prodávajícímu. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobce a ostatních  dodavatelů zboží.


Spolu se zbožím zašle prodávající kupujícímu fakturu – daňový doklad.


5. Doprava

Zboží objednané prostřednictvím internetového obchodu www.toyota-dily.cz  je dodáváno výhradně firmouToptrans EU, a. s. Cena dopravy po ČR je paušálně 300,-- Kč a na Slovensko je cena paušálně 726,-- Kč. Obě ceny jsou s DPH. Jedná se o cenu dodání zboží na dobírku. Zásilky těžší než 15 kg budou účtovány individuálně po telefonické dohodě.

6. Dodací lhůta

Objednané zboží předá prodávající k přepravě zpravidla druhý den po objednávce, nejdéle do 3 pracovních dnů.

V případě, že zboží není dočasně k dispozici, bude kupující neprodleně písemně nebo telefonicky kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.

7. Platební podmínky

Kupní cenu je kupující povinen zaplatit  v hotovosti přepravci zboží při předání (dobírka) nebo v hotovosti na provozovně.

Způsob zaplacení kupní ceny za zboží určuje prodávající a je povinen jej sdělit kupujícímu při uzavření kupní smlouvy.

Kupní cena je splatná při předání zboží kupujícímu přepravcem, termínem splatnosti faktury nebo při převzetí zboží kupujícím na provozovně.

Pokud prodávající poskytne kupujícímu množstevní slevu při nákupu většího množství zboží a kupující po obdržení tohoto zboží bude chtít některé takto zlevněné zboží vrátit nebo vyměnit, není již možno tuto množstevní slevu na toto konkrétní zboží u prodávajícího uplatňovat.

8. Odpovědnost za vady zboží a reklamace

Kupující bere na vědomí, že zboží prodávané na internetovém obchodě www.toyota-dily.cz je zboží z vrakoviště, zboží použité, a proto je nutno na tuto skutečnost brát zřetel.

Prodávající dává záruku na funkčnost zboží, tzn., že zboží je v době předání kupujícímu funkční.

V případě, že zboží po odborné montáži nebude fungovat, nebo bude vykazovat jiné vady je kupující povinen ihned o tomto telefonicky nebo písemně formou emailu prodávajícího vyrozumět. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel!

Prodávající se zavazuje k výměně zboží za stejný druh zboží, popř. vrácení kupní ceny zboží.

Pro snadné uplatnění reklamace je nutné, aby k montáži zboží došlo v době co nejkratší po převzetí zboží.

Kupující je povinen zboží od přepravce či prodávajícího řádně převzít a potvrdit tuto skutečnost na dodacím listě a dokladu o přepravě, příp. jiném dokladu. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zboží bylo doručeno bez zjevných závad při přepravě a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zboží nebude brán zřetel.

V případě zjištění nesouladu dodaného zboží s objednávkou je kupující ihned povinen o tomto telefonicky nebo písemně formou emailu prodávajícího vyrozumět.

Okamžikem převzetí zboží přechází na kupujícího nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží.

Není-li místem dodání zboží sídlo, místo podnikání nebo provozovna prodávajícího, přechází na kupujícího nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží okamžikem jeho předání prvému přepravci do místa dodání zboží.

Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Záruka na funkčnost zboží končí odbornou montáží a dalším fungováním na vozidle. Dojde-li k výměně zboží, poskytuje se opět záruka na funkčnost, viz výše.

Prodávající neodpovídá za vady, které se vyskytnou z jiných příčin nežli následkem běžného používání podle návodu k použití. Jedná se např.  o vady, které vzniknou v důsledku zásahu kupujícího do výrobku,  neoprávněné manipulace se záručním listem, vady vzniklé použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, vady vzniklé mechanickým poškozením, opotřebením nebo živelnou událostí (úderem blesku, ohněm,  vodou apod.) a vady vzniklé poškozením, ztrátou nebo odcizením zboží při  přepravě reklamovaného výrobku apod.

Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna ihned po zjištění závady u prodávajícího.Prodávající si vyhrazuje právo na reklamační lhůtu a to v délce 30-ti dnů od doručení reklamovaného zboží.

V žádném případě neposílejte zboží zpět na dobírku!!!

Místem uplatnění reklamace je provozovna Marek Platz, Hradešín 81, 282 01

K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu a dodání – faktura a podrobný popis závady. Nároky z odpovědnosti za vady dodaného zboží se řídí platnými právními předpisy.

Přepravu reklamovaného zboží z místa dodání do provozovny prodávajícího zajišťuje kupující na své náklady.

V případě, že prodávající neuzná oprávněnost reklamace, je povinen kupující uhradit náklady spojené s přepravou zboží zpět do místa dodání.

9. Odstoupení od kupní smlouvy

Kromě případů uvedených v zákoně je kupující nepodnikatel oprávněn odstoupit od  kupní smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží a za podmínek  stanovených v zákoně (§ 53 odst. 7, věta druhá a třetí občanského  zákoníku). V tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním a neporušeném obalu, na vlastní náklady. O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat předem prodávajícího emailem na adresu: toyota@toyotavrakoviste.cz

Zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato!

Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí ve lhůtě maximálně 30 dnů zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží) předem dohodnutým způsobem (převodem na účet, poštovní poukázkou).

Náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí kupující. Právo na vrácení zboží ve výše uvedené lhůtě kupujícímu zaniká při osobním odběru zboží.

10. Ochrana osobních údajů

Kupující prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytl prodávajícímu  za účelem dodání zboží, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti, přičemž  si je vědom případných následku vyplývajících z nepravdivosti tohoto  prohlášení.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující  poskytl o své osobě, jsou důvěrné,  budou použity pouze pro interní potřebu prodávajícího a nebudou  zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní údaje jsou shromažďovány z obchodních,  logistických, statistických a  marketingových důvodu.

Kupující odesláním objednávky zboží dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a uchovávání osobních údajů o jeho osobě a nákupech a k jejich následnému zpracování  pro potřeby marketinku.

Kupující má právo požádat kdykoliv o vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího a ten je povinen žádosti bez odkladu vyhovět.

11. Řešení sporů

Realizované obchody jsou obchody v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky.
Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

12. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den elektronické objednávky.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.